Finansiering

Många som behöver anlita en advokat eller jurist oroar sig för kostnaderna. I många fall har du som privatperson rätt att få ett offentligt biträde bekostat av staten och i andra fall har man ofta rätt till ekonomisk hjälp via försäkringsbolag eller staten.

Vi bistår dig i ansökan om rättsskydd eller rättshjälp.

Rättsskydd

Genom hemförsäkring har du vanligtvis ett rättsskydd. Oftast innebär rättsskyddet i hemförsäkringen att du betalar en självrisk som är mellan 20-25 % av ombudsarvodet och att ditt försäkringsbolag bekostar resterande del.

Rättshjälp

Om det inte finns någon rättsskydd kan man ofta ansöka om rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten bekostar merparten av de kostnader som kan uppstå i ditt ärende. Procentsatsen som du skall stå för bestäms utifrån dina ekonomiska förhållanden.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Har du synpunkter på en faktura kan du vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. För närmare information hänvisas till E-post: www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden